Guitar & Bass parts

Guitar & Bass parts: Gretsch tremolos

see also

GRETSCH PARTS all Gretsch parts: Gretsch bridges Gretsch cases Gretsch catalogs, adverts and memorabilia Gretsch electronics Gretsch machine heads Gretsch necks Gretsch pickups Gretsch projects Gretsch scratchplates Gretsch strap buttons Gretsch tremolos Gretsch truss rod covers vintage Gretsch parts